Przygotowanie obiektu do odbioru


Oferujemy fachowe doradztwo i pomoc techniczną w sprawdzeniu projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami przeciwpożarowymi. Po sprawdzeniu projektu budowlanego i weryfikacji jego poprawności nasza firma nadzoruje budowę by żadne istotne rzeczy nie zostały pominięte, mogące wpłynąć na powodzenie podczas odbioru. Dodatkowo wyposażamy oraz montujemy wszelkie urządzenia i sprzęt przeciwpożarowy wraz z odpowiednim oznakowaniem ich miejsca usytuowania. Oznaczamy drogi ewakuacyjne, miejsca zbiórki w razie ewakuacji, usytuowanie hydrantów zewnętrznych, przeciwpożarowych zbiorników wody, dróg pożarowych itp. Aby odbiór przebiegł szybko i bez komplikacji przygotowujemy wszelkie wymagane przez PSP dokumenty z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.):

§56.

 1. Inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić, zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów szczególnych, organy:
  1. Inspekcji Ochrony Środowiska,
  2. Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
  3. Państwowej Inspekcji Pracy,
  4. Państwowej Straży Pożarnej
   – o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organy zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
 2. Niezajęcie stanowiska przez organy, wymienione w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.