Przejścia instalacyjne


Wykonujemy zabezpieczenia ogniochronne przepustów i grodzi kablowych w wielu rozwiązaniach technicznych:

  • kołnierz ogniochronny,
  • pianka ogniochronna,
  • zaprawa ogniochronna,
  • masa ogniochronna,
  • płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne.

Przejścia zabezpieczamy w kilku klasach odporności ogniowej:

  • EI 30
  • EI 60
  • EI 120
  • EI 240

Po wykonanych pracach sporządzamy protokół powykonawczy, zawierający dokładny opis każdego przepustu wraz ze zdjęciem.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690):
§ 234. 1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.