Oznakowanie obiektów


Firma STRAŻPOL oferuje kompleksowe oznakowanie obiektów. Zgodnie z polskimi normami wytyczamy i odpowiednio dobieramy, a następnie montujemy wymagane tablice i znaki ewakuacyjne oraz informacyjne. Nasi projektanci na planach budowlanych obiektu wytyczają sposób poruszania się w czasie ewakuacji i odpowiednio rozmieszczają znaki ewakuacyjne i informacyjne, a także wskazują lokalizację sprzętu pożarniczego.

Obiekty wyposażamy w:

 • znaki ewakuacyjne,
 • znaki ochrony przeciwpożarowej,
 • znaki ochrony i higieny pracy,
 • instrukcje ppoż, bhp, stanowiskowe,
 • znaki specjalne.

Potrafimy dostosować się do wymagań klienta, oferując znaki standardowe, jak i w niestandardowych wymiarach i wykonaniu.

Stosujemy różne sposoby montażu znaków: wiszące (dwustronne i jednostronne), naścienne, przestrzenne (3D).

Zapewniamy kompleksową obsługę klienta, począwszy od analizy potrzeb, dostawy i montażu.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§ 15.

 1. Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji, umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających na:
  1. zapewnieniu dostatecznej liczby, wysokości i szerokości wyjść ewakuacyjnych;
  2. zachowaniu dopuszczalnej długości, wysokości i szerokości przejść oraz dojść ewakuacyjnych;
  3. zapewnieniu bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzieleń dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń;
  4. zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym: na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno-budowlanych zapewniających usuwanie dymu;
  5. zapewnieniu oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego i zapasowego) w pomieszczeniach i na drogach ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych;
  6. zapewnieniu możliwości rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych przez dźwiękowy system ostrzegawczy w budynkach, dla których jest on wymagany.
 2. Odpowiednie warunki ewakuacji określają przepisy techniczno-budowlane.

Zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z późn. zm.):

§ 15.2. Czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń. (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 482):

§ 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na:

 1. zapewnieniu osobom przebywającym w obiekcie lub na terenie odpowiednich warunków ewakuacji,
 2. wyposażaniu obiektu lub terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 3. utrzymywaniu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej,
 4. umieszczeniu w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz wymaganych informacji,
 5. oznakowaniu obiektu odpowiednimi znakami bezpieczeństwa,
 6. utrzymywaniu dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej,
 7. zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych,
 8. zachowaniu pasa ochronnego o szerokości minimum 2 m i nawierzchni z materiałów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej, wokół placów składowych, składowisk przy obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o konstrukcji palnej,
 9. przestrzeganiu zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas zbioru, transportu lub składowania palnych płodów rolnych,
 10. zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów w lesie poprzez wykonywanie wymaganych zabiegów ochronnych,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.