Ocena stanu BHP


Nasi specjaliści do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy analizują stan BHP w zakładzie i wykazują istniejące nieprawidłowości. Ocena stanu BHP w zakładzie stanowi bazę do opracowania Programu poprawy warunków BHP.
Opracowana dokumentacja pokontrolna obejmuje:

  • charakterystykę zakładu i stanowisk pracy w aspekcie BHP,
  • identyfikację występujących zagrożeń oraz skuteczności sposobów ochrony,
  • ocenę prawidłowości prowadzonej dokumentacji w zakresie BHP,
  • ocenę realizacji obowiązków pracodawcy będących przedmiotem kontroli: PIP, PIS, UDT.

Ocena stanu BHP i stanowi doskonałe źródło informacji do wykonania oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.):

§23714.
Organy sprawujące nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi są obowiązane podejmować działania na rzecz kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w szczególności:

  1. udzielać przedsiębiorstwom i jednostkom organizacyjnym pomocy przy wykonywaniu zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. dokonywać, co najmniej raz w roku, oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych oraz określać kierunki poprawy tego stanu,
  3. w miarę potrzeb i możliwości – inicjować i prowadzić badania naukowe dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.