Przegląd i konserwacja hydrantów zewnętrznych


Przeprowadzamy badania hydrantów wewnętrznych nadziemnych i podziemnych. Podczas przeglądu wykonujemy następujące czynności:

 • oględziny zewnętrzne hydrantu nadziemnego lub podziemnego,
 • uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów,
 • sprawdzenie zasuwy hydrantowej,
 • dokonanie pomiaru ciśnienia statycznego, dynamicznego i wydajności,
 • wystawienie protokołu badania ciśnienia i wydajności po przeglądzie.
 • Protokół z badania hydrantów zewnętrznych

  Protokół z badania hydrantów zewnętrznych

 • Przykładowy wykres w protokole

  Przykładowy wykres w protokole

Do przeglądów wykorzystujemy wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt do badania hydrantów HYDRO-TEST firmy KRESAF. Służy on do sprawdzania hydrantów zewnętrznych DN80, DN100 i DN150. Działanie HYDRO-TEST jest oparte na zjawisku Bernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwężkami i kryzami stosowanymi powszechnie w technice pomiarowej laboratoryjnej i przemysłowej. Skuteczność tego rozwiązania potwierdza Świadectwo Wzorcowania Politechniki Białostockiej oraz Urzędu Miar. Dzięki stosowaniu elektronicznego urządzenia pomiarowego HATEST firmy KRESAF, wyniki pomiarowe są dokładniejsze (eliminują błąd odczytu z manometru). Otrzymane wyniki badań przedstawiamy w protokołach na wykresach graficznych za pomocą programu SAMSERWIS.

HYDRO-TEST & HATEST

Urządzenie HYDRO-TEST i HATEST

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§ 2. 1.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

 1. urządzeniach przeciwpożarowych – należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych;

§ 3.2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposóbzgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.