Przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych


Oferujemy przegląd i czynności konserwacyjne hydrantów wewnętrznych oraz zaworów hydrantowych.

Czynności wykonywane przez naszych konserwatorów podczas kontroli:

 • sprawdzenie stanu technicznego i działania wszystkich elementów składowych (węża, prądownicy, zaworu hydrantowego, szafki hydrantowej),
 • weryfikacja oznakowania oraz instrukcji obsługi,
 • dokonanie pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego oraz wydajności,
 • naklejenie firmowej etykiety „kontrolka sprawdzono” (lub „hydrant uszkodzony” w przypadku niesprawnego hydrantu) oraz wystawiamy protokół z przeglądu i konserwacji.
 • Kontrolka hydrantu

  Kontrolka hydrantu

 • Etykieta hydrant niesprawny

  Etykieta hydrant niesprawny

 • Protokół z przeglądu

  Protokół z przeglądu

 • Protokół z badania hydrantów wewnętrznych

  Protokół z badania hydrantów wewnętrznych

 • Przykładowy wykres w protokole

  Przykładowy wykres w protokole

Do przeglądów wykorzystujemy wysokiej klasy specjalistyczny sprzęt do badania hydrantów HYDRO-TEST firmy KRESAF. Służy on do sprawdzania hydrantów wewnętrznych DN19, DN25, DN33 i DN52. Działanie HYDRO-TEST jest oparte na zjawisku Bernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwężkami i kryzami stosowanymi powszechnie w technice pomiarowej laboratoryjnej i przemysłowej. Skuteczność tego rozwiązania potwierdza Świadectwo Wzorcowania Politechniki Białostockiej oraz Urzędu Miar. Dzięki stosowaniu elektronicznego urządzenia pomiarowego HATEST firmy KRESAF, wyniki pomiarowe są dokładniejsze (eliminują błąd odczytu z manometru). Otrzymane wyniki badań przedstawiamy w protokołach na wykresach graficznych za pomocą programu SAMSERWIS.

 • HYDRO-TEST

  Urządzenie HYDRO-TEST

 • HATEST

  HATEST

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§3 ust. 2 i 3 Hydranty wewnętrzne oraz zawory hydrantowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno – ruchowej oraz instrukcjach obsługi.
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne instalacji wodociągowych przeciwpożarowych powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż raz w roku. Zaleca się uwzględnienie wymagań PN-EN 671-3:2002 „Stałe urządzenia gaśnicze – Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”.