Projektowanie instalacji hydrantowych


Wykonujemy projekty instalacji wodociągowych przeciwpożarowych wewnętrznych w oparciu o Polskie Normy i wytyczne projektowania. Sporządzamy projekty na etapie projektu budowlanego, jak również szczegółowe projekty wykonawcze z kosztorysami, przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

PODSTAWA PRAWNA

Hydranty wewnętrzne w odpowiednich warunkach umożliwiają bardzo efektywne zwalczanie pożaru dzięki natychmiastowemu dostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę. Nowoczesny poziom rozwiązań konstrukcyjnych hydrantów wewnętrznych instalowanych w obiektach budowlanych na terenie Polski mają zapewnić normy:
– PN-EN 671-1 „Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym”
– PN-EN 671-2 „Hydranty wewnętrzne. Wymagania techniczne dotyczące hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym”
– oraz PN-B-02865:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa”
W tym miejscu należy wspomnieć także o normie PN-EN 671-3 „Hydranty wewnętrzne. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i z wężem płasko składanym”, która została wprowadzona i wdrożona do polskiego systemu normalizacyjnego, przyczyniając się w istotny sposób do utrzymania w pełnej gotowości i sprawności technicznej eksploatowanych hydrantów. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa zasilana z sieci wodociągowej przeciwpożarowej wg PN-B-2863:1997, powinna mieć co najmniej podwójne zasilanie, w przypadku gdy liczba pionów w budynku jest większa niż trzy, na sieci obwodowej znajduje się więcej niż pięć hydrantów wewnętrznych.