Utylizacja gaśnic


Dbając o środowisko naturalne i wygodę naszych klientów, przyjmujemy wszystkie rodzaje gaśnic do utylizacji. Prowadzimy pełną dokumentację związaną z utylizacją sprzętu. Wystawiamy naszym klientom kartę przekazania odpadu. Z przekazanego sprzętu rozliczmy się w Urzędzie Marszałkowskim, składając do 15 marca roczne „sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami”.

Karta przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21):
§ 75 Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

 1. wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 2. prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych,w zakresie:
  1. zbierania odpadów,
  2. przetwarzania odpadów
  3. – obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

 3. podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.
  § 76 Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, składają je w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.