Etatyzacja gaśnic


Sporządzamy i aktualizujemy etatyzację gaśnic, polegającą na przedstawieniu rozmieszczenia, rodzaju i ilości sprzętu znajdującego się w danym obiekcie w formie tabelarycznej, jak również graficznie na planie.