Plany ewakuacyjne


Sporządzamy plany ewakuacyjne, zawierające wskazówki poruszania się w czasie ewakuacji oraz rozmieszczenie znaków i sprzętu przeciwpożarowego. Plany drukujemy w różnych formatach, w zależności od potrzeb klienta.

Plansze ewakuacyjne w sposób przejrzysty obrazują następujące elementy:

 • kategorie zagrożenia ludzi, przewidywaną liczbę osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • podział obiektu na strefy pożarowe,
 • warunki ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • wskazanie dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów przeciwpożarowych.

 

Plansze ewakuacyjne rozmieszczone w budynku służą również do orientacji ludzi przebywających  w obiekcie co do miejsca, w którym aktualnie się znajdują (zaznaczone miejsce „TU JESTEŚ”).

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69):

§ 5.

 1. Plan ewakuacji szkoły lub placówki umieszcza się w widocznym miejscu, w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
 2. Drogi ewakuacyjne oznacza się w sposób wyraźny i trwały.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz.U. 2008 nr 229 poz. 1528):

§ 2. Za właściwe zabezpieczenie zbiorów w muzeach odpowiada dyrektor muzeum, który:

 1. zapewnia realizację wymagań określonych w § 3 i 5;
 2. dokonuje corocznie analizy stanu zabezpieczenia podległych obiektów budowlanych przed pożarem i przestępczością oraz zapewnia usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;
 3. zapewnia opracowanie planu ochrony muzeum;
 4. sporządza plan ewakuacji zbiorów;
 5. w przypadku stwierdzenia przestępstwa, w wyniku którego nastąpiło uszkodzenie, zniszczenie lub utrata zbiorów:
  1. zawiadamia niezwłocznie najbliższą jednostkę Policji,
  2. zawiadamia organizatora muzeum,
  3. przesyła informację o stratach do Ośrodka Ochrony Zbiorów Publicznych celem ujęcia danych w centralnym katalogu skradzionych i zaginionych dóbr kultury,
  4. pisemnie powiadamia wykonawcę i konserwatora elektronicznych urządzeń zabezpieczających oraz Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, jeżeli podczas popełnienia przestępstwa stwierdzono niezadziałanie lub wadliwe zadziałanie tych urządzeń.