Przegląd i konserwacja bram przeciwpożarowych


Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie bram przeciwpożarowych, należy poddawać bramy okresowym przeglądom i konserwacji przynajmniej raz w roku.
Przegląd okresowy powinien obejmować następujące czynności:

  • sprawdzenie funkcjonowania bramy,
  • sprawdzenie szczeliny pomiędzy posadzką a skrzydłem,
  • sprawdzenie szczeliny pomiędzy krawędziami skrzydeł a ościeżnicą,
  • sprawdzenie powłoki lakierniczej,
  • sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, rygli itp.
  • sprawdzenie stanu uszczelki pęczniejącej,
  • regulacja samozamykaczy,
  • przesmarowanie zawiasów i innych elementów ruchomych,
  • sporządzenie protokołu przeglądu serwisowego.

Po przeglądzie należy wymienić albo naprawić części uszkodzone lub zużyte.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):

§ 2. 1.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

  1. urządzeniach przeciwpożarowych – należy przez to rozumieć urządzenia (stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe, hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki, kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania, przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych;

§ 3.2. Urządzenia przeciwpożarowe oraz gaśnice przenośne i przewoźne, zwane dalej „gaśnicami”, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w odnośnej dokumentacji technicznej oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy te powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.