Zarządzenia


Nasi specjaliści ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, oferują sporządzenie następujących zarządzeń dla Twojej firmy:

  • szkoleń pracowników w dziedzinie bhp,
  • badań lekarskich pracowników,
  • przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  • przydziału środków higieny osobistej,
  • przyznawania pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych,
  • badań i pomiarów czynników szkodliwych w środowisku pracy,
  • postępowania w przypadku stwierdzenia podejrzenia o chorobę zawodową,
  • organizacji transportu wewnętrznego (eksploatacja wózków jezdniowych)
  • wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych,
  • inne.