Opiniowanie regulaminu pracy


Nasi specjaliści ds. bhp zajmują się opiniowaniem regulaminu pracy, zwracając szczególną uwagę na takie zagadnienia, jak:

  • wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
  • wykazu prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
  • rodzajów prac i wykazu stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,
  • wykazu lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,
  • obowiązków pracodawcy i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposobu informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą,
  • kar z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników za nieprzestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych, a także za stawianie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy (wszak stan ten ma wpływ na bezpieczeństwo pracy),
  • innych spraw ustalanych w regulaminie mających wpływ na stan bhp w zakładzie pracy.

Służymy również pomocą w sporządzeniu nowego regulaminu pracy.