Opracowanie instrukcji BHP


Sporządzamy instrukcje BHP ogólne i stanowiskowe. Każdy pracodawca jest zobowiązany do udostępnienia swoim pracownikom aktualnych instrukcji BHP. Dodatkowo wszystkie stanowiska pracy w danym przedsiębiorstwie muszą posiadać instrukcje stanowiskowe BHP, które powinny opisywać procesy technologiczne i etapy wykonywania prac na danym stanowisku pracy. Instrukcje stanowiskowe przygotowane przez naszych specjalistów opisują zagrożenia wypadkami lub zagrożenia dla zdrowia pracowników na danym stanowisku. Szczególnym atutem jest to, że są napisane w prosty i zrozumiały dla pracowników sposób. Opisują czynności jakie należy wykonać przed rozpoczęciem każdego zadania przy określonym stanowisku. W przypadku instrukcji prac, wiążących się ze stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, zamieszczamy informacje o właściwościach tych substancji i ewentualnym ich wpływie na zdrowie pracownika.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.):

§ 41.

  1. Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
    1. stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
    2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
    3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
    4. udzielania pierwszej pomocy.
  2. Instrukcje, o których mowa w ust. 1, powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.