Ocena ryzyka zawodowego


Nasi pracownicy oferują dla Państwa przeprowadzenie kompleksowej oceny ryzyka zawodowego i sporządzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej określonych stanowisk pracy. Celem oceny ryzyka zawodowego jest wskazanie zagrożeń występujących na stanowisku pracy i oszacowanie ryzyka związanego z wykonywaną pracą. Na podstawie wyników przeprowadzonej oceny wprowadzamy działania korygujące zagrożenia jak i działania profilaktyczne, służące ciągłej poprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres oceny obejmuje:

 • charakterystykę  stanowiska pracy,
 • identyfikację  zagrożeń występujących podczas wykonywania pracy  na stanowisku pracy,
 • oszacowanie ryzyka związanego z wykonywaniem zadań.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.):

§ 39.

 1. Pracodawca realizuje obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności przez zapobieganie zagrożeniom związanym z wykonywaną pracą, właściwą organizację pracy, stosowanie koniecznych środków profilaktycznych oraz informowanie i szkolenie pracowników.
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w szczególności przez:
  1. zapobieganie zagrożeniom;
  2. przeprowadzanie oceny ryzyka związanego z zagrożeniami, które nie mogą być wykluczone;
  3. likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania;
  4. dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy – z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników;
  5. stosowanie nowych rozwiązań technicznych;
  6. zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów – bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;
  7. nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej;
  8. instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 39a.

 1. Pracodawca ocenia ryzyko zawodowe występujące przy wykonywanych pracach, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, stosowanych substancji i preparatów chemicznych, biologicznych, rakotwórczych lub mutagennych oraz zmianie organizacji pracy. Podczas oceny ryzyka zawodowego uwzględnia się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposoby wykonywania prac.
 2. Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny:
  1. zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników;
  2. być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.
 3. Pracodawca prowadzi dokumentację oceny ryzyka zawodowego oraz zastosowanych niezbędnych środków profilaktycznych. Dokument potwierdzający dokonanie oceny ryzyka zawodowego powinien uwzględniać w szczególności:
  1. opis ocenianego stanowiska pracy, w tym wyszczególnienie:
   1. tosowanych maszyn, narzędzi i materiałów,
   2. wykonywanych zadań,
   3. występujących na stanowisku niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska pracy,
   4. stosowanych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
   5. osób pracujących na tym stanowisku;
  2. wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego dla każdego z czynników środowiska pracy oraz niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
  3. datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.