Audyt PPOŻ


Sporządzamy audyt przeciwpożarowy, który ma na celu porównanie warunków bezpieczeństwa pożarowego obiektu z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Analiza pozwala przygotować się właścicielowi, zarządcy bądź użytkownikowi na uniknięcie ewentualnych konsekwencji wynikających z kontroli uprawnionych organów.

Zakres audytu z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku obejmuje w szczególności sprawdzenie:

 • warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe,
 • warunków ewakuacji w obiekcie,
 • procedur postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia w obiekcie,
 • odległości od budynków sąsiadujących,
 • zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
 • dróg pożarowych i bram wjazdowych,
 • dokumentacji ppoż.,
 • regularności ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru,
 • oznakowania obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej zgodne z PN,
 • aktualności szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Z audytu sporządzany jest raport, który wykazuje wszystkie niezgodności z obowiązującymi przepisami ochrony pożarowej. Na życzenie klienta sporządzamy ofertę zawierającą kosztorys poprawienia wszystkich niezgodności przez nasza firmę.